Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

"Vuoden 2021 toimintaa varjosti vuonna 2020 alkanut koronapandemia. Koronatilanne vaihteli vuoden aikana – samoin koronarajoitukset. Toimintaa suunniteltiin ja kun tuli rajoituksia, niin jouduttiin tekemään uudet suunnitelmat ja toimintaa jouduttiin supistamaan. Tuo jatkuva epävarmuudessa eläminen on rasittanut seurakuntayhtymän työntekijöitä. Kaikille työntekijöille on kuitenkin voitu tarjota töitä, eikä ketään ole lomautettu.

Seurakuntien toiminnassa on noudatettu valtiovallan, THL:n, Kirkkohallituksen, piispojen ja tuomiokapitulin ohjeita paikallisesti soveltaen. Toisena koronavuonna valtakunnalliset ohjeistukset eivät ole olleet niin selkeitä kuin ensimmäisenä koronavuonna 2020, jolloin kiellot olivat valtakunnallisia. Suomen evankelisluterilainen kirkko ja Lappeenrannan seurakunta ovat noudattaneet valtakunnallisia ohjeistuksia

Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloudelliseen tilanteeseen pandemialla ei ollut juurikaan vaikutusta. Verotulot jatkoivat kasvamistaan päinvastaisista ennusteista huolimatta. Taloutta on korjattu hyvään malliin jo aikaisempina vuosina supistamalla henkilökunnan määrää sekä vähentämällä kiinteistöjä. Kertaluonteisena eränä taloutta paransi kuluneena vuotena Koulukatu 10 luovuttaminen apporttina perustetulle kiinteistöosakeyhtiölle. Toisaalta saman kiinteistön purkukustannukset ovat lisäämässä kuluja. Tulos näyttää vuodelta 2021 ylijäämää 1,6 milj. euroa. Jäsenkehitys on jatkuvasti pienenevä. Edelleen jäsenmäärä pienenee noin -1 % tahtia. Hautausten määrä on samalla jatkuvassa kasvussa. Vanheneva jäsenistö poistuu luonnollisen poistuman kautta ja uusia jäseniä ei enää tule kasteen kautta entiseen tapaan."

Hannu Haikonen
kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Tilinpäätös 2021

Lappeenrannan seurakuntayhtymän tilikauden tulos on noin 1.6 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän tulojen jakautuminen 2021, ympyrädiagrammi.Toimintatuotot olivat 2 976 517 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 836 764 euroa. Suurin kasvu oli muihin toimintatuottoihin kirjattu Koulukatu 10:n tontin siirto apporttina perustettavalle Keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle. Tämän osuus oli 1 079 492 €. Metsätalouden tuotoissa sekä saaduissa avustuksissa ja tuissa oli laskua edellisestä vuodesta yhteensä noin 75 000 euroa. Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma on esitetty oheisessa kaaviossa.

Toimintakulut olivat 13 138 645 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 1 225 193 euroa. Palveluihin kirjatut Koulukatu 10:n purkukustannukset olivat suurin ylitys edelliseen vuoteen nähden. Palveluiden kokonaissumma kasvoi yli 1 040 000 € edellisestä vuodesta.
Tästä tontin purkukustannukset olivat 929 000 euroa.

Kirkollisverojen tuotto oli 12,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 600 000 euroa (+5 %) enemmän kuin vuonna 2020. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 72 %. Valtionrahoitusta saatiin 1 419 528 euroa, mikä on 8 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 197 922 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 1 137 572 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 354 697 euroa, mikä on 110 150 euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän tulojen jakautuminen 2021, ympyrädiagrammi.Vuosikatetta kertyi 2 755 132 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 1141 243 euroa. Seurakunnan rahavarat vähenivät 99 667,19 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 12,4 miljoonaa euroa.

Suunnittelut investoinnit toteutuivat metsänostoa lukuun ottamatta. Koulukatu 10 purkamiskustannukset siirtyivät käyttötalouteen investoinneista. Kaikkiin seurakuntiin hankittiin striimausvälineet jumalanpalvelusten saamiseksi verkkoon. Osa näistä hankinnoista oli investointeja.

Tilikauden päättymisen jälkeen Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Lappeenrantaan on tullut sotapakolaisia alueelta. Näiden pakolaisten avustamiseen ei osattu varautua vuoden 2022 talousarviossa. Kriisi aiheuttanee myös seurakuntayhtymän sijoituksiin alaskirjauksia. Näitä seurataan ja mahdollisista muutoksista informoidaan hallintoa vuoden 2022 aikana.

Tutustu tasekirjaan 2021. 

Lue vuoden 2021 toimintakertomus. 

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

”Lappeenrannan seurakunnat toteuttavat Jeesuksen antamaa tehtävää oman alueensa ihmisten keskellä, heidän kanssaan ja heitä tukien.”

Toiminnan pohjana Lappeenrannan seurakuntayhtymän strategian USKO JA HYVÄN TEKEMINEN 2020 mukaisena painopisteenä on ollut ”Diakoninen vastuu yhteisenä haasteena 2019–2020.” 

Yhtymän strategian painopiste oli osuva vuodelle 2020. Koronapandemian aikana on toimittu lähimmäiset huomioiden – diakoninen vastuu on ollut yhteisenä haasteena kaikilla työaloilla. Diakoniatyölle nimettiin yhtymälle koordinaattoriksi Ari Tuomikoski. Yhtymän eri työalat ovat olleet kiitettävästi mukana keväästä kesän loppuun toimineessa palvelupisteessä ja sen puhelintyössä sekä ruokajakelun toteuttamisessa. Avasimme myös chat-toiminnon yhtymän internet-sivuille. Hävikkiruokarinki ajaa edelleen kolmesti viikossa yhtymän pakettiautolla lahjoitusruokaa kaupoista Tikankulmaan.

Seurakuntayhtymään perustettiin ennen koronavuotta moniammatillinen Vanhustyö näkyväksi -työryhmä. Koronasulkujen aikaan työryhmä valmisti sielunhoivakassin, joita jaettiin eri palvelutaloihin seurakuntayhtymän alueella. Kassin avulla henkilökunta ja omaiset voivat palvelutalojen asukkaiden kanssa pitää esimerkiksi hartaushetkiä, kun seurakuntien työntekijät eivät ole päässeet pitämään hartauksia. Vanhustyön työryhmä on organisoinut ja jakanut seurakuntien toteuttamia hartauksia palvelutaloihin. 

Seurakuntien monet toiminnot ovat siirtyneet pidettäväksi verkossa. Seurakuntien työntekijät ovat ottaneet lyhyemmän tai pidemmän digiloikan. Tämä on vaatinut uuden opettelua monessa suhteessa. Myös erilaiset oppimis- ja kokousalustat ovat vaatineet haltuunottoa ja tulleet tutuiksi. Poikkeuslain aikana myös hallinnolliset kokoukset toteutettiin virtuaalisesti. Diakoninen vastuu on ollut haasteena, koska kaikilla ei ole ollut mahdollisuutta päästä käyttämään sosiaalista mediaa. 

Seurakunnan jäsenmäärän laskusta huolimatta seurakuntatyön talous oli hyvällä tolalla. Siihen vaikutti Kaislarannan tonttikaupat, ja seurakunnissa säästettiin, koska koronan vuoksi toimintamenot vähenivät. 

Seurakuntayhtymän työntekijät ovat työskennelleet suuren paineen alla, mutta tilanteeseen nähden olemme selviytyneet haasteellisesta vuodesta suhteellisen hyvin.   

Mennyt vuosi on jäänyt taakse ja tulevaisuuteen haluamme katsoa luottavaisesti.

Hannu Haikonen

kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

 

Tilinpäätös 2020

Jo toinen ylijäämäinen vuosi seurakuntayhtymän taloudessa

Vuoden 2020 talousarvioon ei tehty leikkauksia edellisvuoden hyvän tuloksen (1,9 milj. ylijäämää) vuoksi. Talousarvio vuodelle 2020 tehtiin ns. 0-budjettina, jossa leikkauksia ei tehty, mutta käytännössä palkkojen korotukset pienensivät talousarviomäärärahoja. Pari kuukautta talousarvion hyväksymisen jälkeen koko vuoden suunnitelmat menivät uusiksi, kun koronaviruksen aiheuttamat toiminnan leikkaukset tulivat voimaan.

 

Normaalitoimintojen alasajo ja toiminnan muuttuminen enemmän avustuspainotteiseksi säästi kuluja huolimatta avustuksiin käytettävän rahan lisäämisestä. Kustannuspaikoista ainoastaan viestintä ylitti talousraaminsa, mikä oli tiedossa jo ennen tilinpäätöstä. Viestinnän ylitykseen vaikuttivat monet koronaepidemian aiheuttamat muutokset toimintaan, siirtäen toimintaa enenevässä määrin viestintäkanaviin, joita hankittiin lisää käyttöön. Henkilöstöä myös koulutettiin. Toimintojen muuttumisesta myös ilmoiteltiin tavallista enemmän eri kanavissa ja viestintävälineissä sekä julkaistiin ylimääräinen lehti. Koronaepidemian aikaansaannosta oli myös se, että aiemmin seurakuntien kesken jaetut markkinointi- ym. kulut keskitettiin viestinnän koordinoitavaksi, joka omalta osaltaan vaikutti budjetin ylitykseen. Kaikkiaan ylitystä tuli 29.410,25 euroa.

Seurakuntayhtymä nosti valmiuttaan vastata diakoniseen tarpeeseen mm. ruoka-apua lisäämällä. Avulle oli kovasti kysyntää koko vuoden ajan. Valtio myönsi Lappeenrannan seurakuntayhtymälle reilun 58.000 euron lisämäärärahan diakoniseen avustustoimintaan, mutta seurakuntayhtymä käytti apuun myös omia varojaan yhteisen kirkkoneuvoston antamalla mandaatilla.

Lisäksi kirkkohallitus myönsi seurakunnille verotulojen täydennysavustusta koronan takia. Lappeenrannan seurakuntayhtymälle tämä kertaluonteinen tulo oli 41.173 euroa.

Kuluneena vuotena toimintatuotot tipahtivat edellisvuodesta noin 800.000 euroa. Vähennys johtuu siitä, ettei esim. leirimaksuja tullut lainkaan kaikkien leirien peruunnuttua. Tämän vaikutus tuloihin oli –227.000 euroa. Tämän lisäksi kiinteistöjen myynnistä saadut kertaluonteiset tulot tipahtivat –548.000 euroa. 

Tilikauden tulokseksi muodostui loppujen lopuksi +1.236.217,47 euroa.

Tutustu tasekirjaan 2020 >Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tasekirja 2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Vuoden 2019 aikana Lappeenrannan seurakuntayhtymän tulos koheni huomattavasti. Kahden edellisen vuoden aikana oli menoista leikattu 1,6 milj. euroa.  Vuodelle 2019 nostettiin myös veroäyriä 0,1 %, josta syntyi lisätuloja 833.000,00 euroa.

Kiinteistöjen myynnistä taseeseen kirjattiin tuloa 988.000,00 euroa. Suurin osa näistä tuloista syntyi Kaislarannan tonttimyynneistä. 

Sijoitustoiminta onnistui edellisvuotta paremmin. Sijoitustoiminnan tuotot olivat 448.000,00 e.

Kulurakenne pysyi hyvin uomissaan. Toimintakate (toiminnan tulojen ja kulujen erotus) saatiin edelleen 
parannettua ja se oli edellisvuoteen verrattuna noin 990.500 euroa parempi. Toimintakate oli -
9.373.395,29 euroa.  Verotulot (mukana valtion tuki) olivat 13.302.797.68 euroa, joka oli 804.965,98 
euroa edellisvuotta enemmän.  

Toimintatuotot, ilman sisäisiä eriä, ovat 942.338,78 euroa enemmän kuin edellisenä vuotena. 
Toimintakulut, ilman sisäisiä eriä, ovat 76.369,00 euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. 

Toimintakate, eli toiminnasta aiheutuneiden toimintatuottojen ja –kulujen erotus on parantunut 
edellisvuodesta 990.570,94 euroa. 

Henkilöstömenot ovat suurin kustannuserä. Kaikista toimintakuluista -12.296.756,42 euroa 
palkkojen osuus sivukuluineen oli 7.276.355,19 euroa, mikä on 59,2 % kaikista toimintakuluista. 

Tilikauden tulokseksi muodostui +1.953.793,50 euroa. 

Tasekirja 2017Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Taloudellisesti Lappeenrannan seurakuntayhtymän tilanne heikkeni kuluneena vuonna. Tilikauden 2017 tulos on -772.009,08 euroa ja rahoituslaskelman kokonaisnettorahavirta jäi alijäämäiseksi -977.798,88 euroa.

Toteutuneet toimintakulut vuodelta 2017 olivat 13,2 miljoonaa euroa, toimintatuotot 1,9 miljoonaa euroa.

Rahoitustuoto ja -kulut olivat 130.000,00 euroa, investointien bruttomenot olivat 771.000,00 euroa ja poistot 1,0 miljoonaa euroa.

Kirkollisveroja kertyi vuonna 2017 11,3 miljoonaa euroa ja valtionapua 1,4 miljoonaa euroa.