Liite 1

Tarkistustaulukko:

Tiivistelmä ympäristödiplomin kriteereistä

Käsikirjan laitos 2012

Voimassa vuoden 2012 alusta
 

 

Tässä taulukossa on lyhyenä luettelona kuvattu ympäristödiplomin minimikriteerit sekä pisteet. Taulukkoa voi käyttää muistilappuna, josta voi tarkistaa, mitkä toimenpiteet on tehty tai tulisi tehdä. Siihen on hyvä merkitä vastuuhenkilöt tai toimielimet ja aikataulut päivämäärineen. Taulukkoon merkitään myös seurakunnan keräämät pisteet perusteluineen. Auditoija käy ne läpi ja antaa omat pisteensä. Minimikriteereiden täyttämisen lisäksi seurakunnan on kerättävä vähintään 100 pistettä.
 

Taulukon numerointi viittaa ympäristödiplomin käsikirjan sisältöön. Taulukosta kannattaa ottaa työkopioita. Tarkemmat pisteidenlaskutavat on selitetty käsikirjassa kunkin luvun yhteydessä. Osin pisteidenlasku perustuu harkintaan, jolloin seurakunnan edustaja tekee oman pisteytyksen, jonka auditoija tarkastaa.
 

 

3. Ympäristödiplomin hakuprosessi ja järjestelmän laadinta


 

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

Tavoite- 

aikataulu

Toteutettu

3.1. Kirkkoneuvosto käynnistää ympäristödiplomin hakuprosessin ja asettaa valmistelevan työryhmän.

Kirkkoneuvosto

 

kyllä

3.2. Seurakunnan toiminnoista tehdään sisäinen ympäristökatselmus.

Ympäristötyöryhmä

 

kyllä

3.3. Katselmuksessa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi asetetaan tavoitteet ympäristöohjelmassa.

Ympäristövastaava

kevät 2019

 

3.4. Ympäristöohjelman toteutuman seuranta.

Ympäristövastaava

vuosittainen raportointi toimintakertomuksessa

 

3.5. Kirkkoneuvosto hyväksyy ympäristöohjelman.

Kirkkoneuvosto

syksy 2018

 

3.6. Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan ympäristövastaavan ja -työryhmän.

     

3.7. Seurakunnan työntekijöille järjestetään ympäristökoulutusta.

Ympäristövastaava, henkilöstöpäällikkö, talousjohtaja

12.9.2018 henkilöstöpäivä

 

3.8. Pisteiden laskeminen ja tarkistustaulukon täyttäminen.

Ympäristövastaava

täytetään loppuun, kun minimikriteerit täytetty

 

3.9. Tuomiokapitulin nimeämä auditoija tarkastaa seurakunnan ympäristöjärjestelmän.

Ympäristötyöryhmä

syksy 2018

 


 

Pisteet

Pisteitä

Srk:n pisteet

Auditoijan pisteet

3.11. Tehtäväalueille nimetään ympäristövastaavat. 

1- 5

5

5

3.12. Työntekijöille annetaan lisäkoulutusta ympäristöasioista. 

1-5

0

2

3.13. Ympäristöjärjestelmästä ja seurakunnan ympäristötoiminnasta tiedotetaan julkisuudessa.

1-5

4

4

3.14. Oma väliauditointi.

2-10

0

0

3.15. Muut toimenpiteet

1-10

0

0

Yhteensä

35

9

11


Perustelut:

3.11. Ympäristövastaavat nimetty: hautausmaat, leirikeskukset ja keittiöt, jumalanpalveluselämä, siivous, talous, kiinteistöt

3.13. Lehdistötiedote paikallismedialle, seurakuntayhtymän nettisivut, Seurakuntatervehdys-lehti, sosiaalinen media

 

4. Talouden ja toiminnan suunnittelu


 

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

Tavoite- 

aikataulu

Toteutettu

4.1. Ympäristötavoitteet ovat toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja niiden toteutumisen raportointi on järjestetty.

Ympäristövastaava/Talousjohtaja

2019 alkaen vuosittain

 

4.2. Hankinnoista tehdään ympäristöselvitys ja hankintaohjeissa ja tarjouspyynnöissä huomioidaan tuotteiden ympäristövaikutukset.

Kaupungin hankintatoimi

 

kyllä

4.3. Sijoituksissa noudatetaan kirkon vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Talousjohtaja

 

kyllä

4.4. Otettu käyttöön hiililaskuri.

Ei vaadita enää

   


 

Pisteet

Pisteitä

Srk:n pisteet

Auditoijan pisteet

4.5. Sijoituksia vastuullisissa sijoitusrahastoissa. 

1-5

0

0

4.6. Budjettivaroja ohjataan kansainväliseen diakoniaan ja lähetystyöhön keskimääräistä enemmän.

5-10 

0

0

4.7. Seurakunnassa käytetään paljon ympäristömerkittyjä tuotteita

2-10 

2

2

4.8. Ympäristövaikutuksia seurataan ympäristöindikaattorien avulla.

2-6 

6

6

4.9. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja kompensointi.

1-20

0

0

4.10. Muut toimenpiteet

1-10

2

0

Yhteensä

66

10

8


 Perustelut:

4.7. Yleispuhdistusaine, WC-puhdistusaine, nestesaippua, koneastianpesuaine, huuhtelukirkaste, leivinpaperi, kopiopaperi, kopiokoneet, tietokoneiden näytöt

4.8. Indikaattoreina lämmön, sähkön ja veden kulutus

4.10. Ympäristömerkittyjen tuotteiden hankkimisesta tehdään ohjeistus

 

5. Ympäristökasvatus


 

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

Tavoite- 

aikataulu

Toteutettu

5.1. Seurakunnalla on ympäristökasvatussuunnitelma.

Juha Eklund /

seurakuntaneuvostot

kevät  2019

 

5.2. Ympäristövastuu on esillä luomakunnan sunnuntaina ja jumalanpalveluksissa.

Juha Eklund

 

kyllä

5.3. Ympäristökasvatusta toteutetaan vähintään kolmessa hengellisen työn työmuodossa.

Työmuotojen vastaavat

 

kyllä

 

 

Pisteet

Pisteitä

Srk:n pisteet

Auditoijan pisteet

5.4. Srk järjestää ympäristöaiheisia erityisjumalanpalveluksia.

1-6

6

6

5.5. Srk järjestää ympäristötapahtumia. 

1-5

2

3

5.6. Hiljaisuuden paikaksi rauhoitettu luontokohde.

5

5

5

5.7. Srk tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa ympäristöasioissa.

1-5

2

3

5.8. Ympäristökasvatuksessa on otettu käyttöön välillisen vaikuttamisen menetelmät.

1-5

0

0

5.9. Muut toimenpiteet

1-10

3

2

Yhteensä

36

18

18


 

Perustelut:

5.4. Venekirkko, lumikirkko, hiekkakappeli, Kauskilan kappelinmäen hartaus, Rytölän adventtihartaus, metsäkirkot, hautausmaiden ja leirien luontohartaudet

5.5. Sammonlahden kirkon ympäristön siistiminen, Lappeenrannan kirkon ja junaradan välisen risukon raivaus

5.6. Kauskilan kappelinmäki ja Ilkonsaari

5.7. Partiotoiminta ja Lappeenrannan kaupunki: Sammonlahden Hulevesikosteikon avajaiset

5.9. Luonnonkukat alttareilla, musiikkivalinnat vuodenajan ja ympäristön mukaan, Lappeenrannan kirkon savuton alue

 

 

6. Jätehuolto


 

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

Tavoite- 

aikataulu

Toteutettu

6.1. Seurakunnan toiminnoista tehdään jätehuoltoselvitys.

Miina Lapila

 

kyllä

6.2. Jätehuoltosuunnitelmassa esitetään tavoitteet ja keinot jätteen määrän vähentämiseksi ja hyötyjätteen keräyksen tehostamiseksi.

Ympäristötyöryhmä/

ympäristövastaava

syksy 2018

 

6.3. Hyötyjätteiden keräys on järjestetty kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Toimipisteiden jätevastaavat

 

kyllä

6.4. Vaarallisten jätteiden käsittely on järjestetty lain ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti ja tehtävään on nimetty vastuuhenkilö.

 

syksy 2018

 

6.5. Biojätteen erilliskeräys toteutetaan kunnan määräysten mukaan. Viheralueilta syntyvä puutarhajäte kompostoidaan.

Toimipisteiden jätevastaavat

 

kyllä

6.6. Kaatopaikkajätteen määrää seurataan.

     

6.7. Hautakynttilä- ja kukkalaitejätteen määrän vähentämiseen on ryhdytty.

Hautaustoimi

syksy 2018

 


 

 

 

Pisteet

Pisteitä

Srk:n pisteet

Auditoijan pisteet

6.8. Hyötyjätteiden keräys on järjestetty kattavammin kuin jätehuoltomääräyksissä edellytetään. 

1-8

4

4

6.9. Kertakäyttötuotteita on vaihdettu kestäviin. 

1-5

1

1

6.10. Kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt.

1-10

0

2

6.11. Bio- ja käymäläjätteet kompostoidaan omatoimisesti.

2-8

0

2

6.12. Hautausmaalla on järjestetty omaisille hyötyjätteiden lajittelupisteet.

1-3

3

2

6.13. Muut toimenpiteet jätehuollon tehostamiseksi.

1-10

0

0

Yhteensä

44

8

11


 

Perustelut:

6.8. Joutsenon ja Sammonlahden kirpputorit

6.9. Taloustoimiston kankaiset käsipyyhkeet

6.12. Useimmilla hautausmailla keräysastiat sekajätteelle, biojätteelle sekä metallille. Aumakompostit hautausmailla

6.13. Kahvipusseja kerätään hyötykäyttöön, pisteet huomioitu keittiö-osiossa.

 

 

7. Siivous


 

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

Tavoite- 

aikataulu

Toteutettu

7.1. Seurakunnan siivoustoiminnoista tehdään ympäristöselvitys.

Miina Lapila

 

kyllä

7.2. Hankinnoissa on yhtenä kriteerinä tuotteiden ympäristöystävällisyys.

Piia Veikkanen, Kirsi Hyvönen

 

kyllä


 

Pisteet

Pisteitä

Srk:n pisteet

Auditoijan pisteet

7.3. Henkilökunnan koulutuksessa on otettu ympäristöasiat huomioon. 

1-5

2

2

7.4. Haitallisia aineita on vaihdettu turvallisempiin.

1-5

5

5

7.5. Siivouksessa käytetään ympäristöä säästäviä tuotteita. 

1-5 

1

1

7.6. Muut toimenpiteet 

1-10

5

5

Yhteensä

25

13

13


Perustelut: 

7.3. Kahdella siivoojalla on laitoshuoltajan ammattitutkinto.

7.4. Seurakuntayhtymässä ei käytetä ympäristölle haitallisia puhdistusaineita.

7.5. Mikrokuituliinat

7.6. Suurin osa pesuaineista hankitaan viiden litran pakkauksissa. Osa roskiksista tyhjennetään kaatamalla sisältö keräysastiaan, eikä pussia vaihdeta joka kerta. Tuosan leirikeskuksessa kierrätyspullojen keräys.

 

8. Energia ja rakentaminen


 

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

Tavoite- 

aikataulu

Toteutettu

8.1. Rakentamisen ja maankäytön suunnittelussa noudatetaan rakennuslain, metsälain, luonnonsuojelulain ja muiden lakien ympäristösäädöksiä.

Kiinteistöpäällikkö

 

kyllä

8.2. Seurakunta huolehtii kulttuuriperintöomaisuuden hoidosta.

Kiinteistöpäällikkö

 

kyllä

8.3. Uudis- ja korjausrakentamisessa huomioidaan ympäristökriteerit.

Kiinteistöpäällikkö

syksy 2018

 

8.4. Energian ja veden kulutuksen säännöllinen seuranta on järjestetty.

Kiinteistöpäällikkö

 

kyllä

8.5. Seurakunnan kiinteistöissä on tehty energiakatselmus tai vastaava kuntokartoitus.

Kiinteistöpäällikön toimesta

2019

kyllä

8.6. Kiinteistönhoitoon on nimetty energiavastuuhenkilö.

   

kyllä

8.7. Säästävästä energiankäytöstä annetaan ohjeet ja koulutusta henkilöstölle.

Ympäristövastaava

 

kyllä


 

Pisteet

Pisteitä

Srk:n pisteet

Auditoijan pisteet

8.8. Seurakunta toteuttaa ekologisia rakennushankkeita tai investointeja.

1-10

8

10

8.9. Sähkön, lämmön ja veden ominaiskulutus vähenee vuositasolla.

Lämpö 1-10 

Sähkö 1-10 

Vesi 1-10

0

0

8.10. Seurakunta käyttää uusiutuvaa energiaa.

2-20 

6

6

8.11. Seurakunta käyttää ympäristömerkittyä energiaa.

5

0

0

8.12. Seurakunta osallistuu energiansäästöviikkoon.

1-2

0

0

8.13. Tilojen käyttöastetta on tehostettu.

2-5

5

5

8.14. Muut energiansäästötoimenpiteet

1-10

5

6

Yhteensä

82

24

27


Perustelut: 

8.8. Ilmalämpöpumppuja 10 kpl, Lepoharjun kappelissa siirryttiin maalämpöön öljyn sijaan, useassa kiinteistössä lämmöntalteenotto.

8.10. Uusiutuvan energian osuus 36,3 %.

8.13. Meneillään olevassa peruskorjauksessa siirretään henkilökuntaa kolmesta rakennuksesta kahteen, edellisessä peruskorjauksessa saatiin siirrettyä henkilökuntaa kahdesta rakennuksesta yhteen. Kiinteistömassasta on myyty pois mm. 3 pappilaa, 2 seurakuntataloa ja seurakuntayhtymän omistamat erilliset osakehuoneistot, lopuista myytävistä kiinteistöistä laadittu lista.

8.14. Peruskorjattavissa kiinteistöissä siirrytään led-valaistukseen, kiinteistöjen sisälämpötilat Työterveyslaitoksen ja Kirkkohallituksen ohjeistusten mukaisia, ilmalämpöpumppuja lisätään kiinteistöihin, sisälämpötilojen ympärivuorokautista säätömahdollisuutta selvitetään ja siitä on jo tehty ehdotuksia muutamaan kohteeseen.

 

9. Keittiöt ja ruokalat


 

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

Tavoite- 

aikataulu

Toteutettu

9.1. Ruokahuollosta tehdään ympäristöselvitys.

Miina Lapila

 

kyllä

9.2. Ympäristömerkittyjä tuotteita valitaan aina kun mahdollista. 

Kirsi Hyvönen

 

kyllä

9.3. Seurakunnan kahvi- ja teehankinnoista osa on Reilun kaupan tuotteita.

Kirsi Hyvönen/Piia Veikkanen

 

kyllä

9.4. Seurakunnan joukkoruokailussa noudatetaan ravitsemussuositusten tavoitteita.

Kirsi Hyvönen

 

kyllä


 

Pisteet

Pisteitä

Srk:n pisteet

Auditoijan pisteet

9.5. Peruselintarvikkeista merkittävä osa on lähituotteita. 

2-10

2

2

9.6. Elintarvikkeista osa on luomutuotteita. 

1-10

0

1

9.7. Tarjolla on kasvisruokavaihtoehto.

1-10 

5

3

9.8. Reilun kaupan tuotteita käytetään runsaasti.

1-10

3

3

9.9. Keittiöhenkilökunnalla on ympäristöpassi.

2-6

0

0

9.10. Muut toimenpiteet

1-10

3

4

Yhteensä

56

13

13


Perustelut: 

9.5. Kananmunat lähituottajalta

9.7. Kokouskahvituksissa terveellinen vaihtoehto saatavilla. Leireillä yksi kasvisruokapäivä viikossa. Suositaan kotimaisia kasviksia.

9.8.  Kaikissa leirikeskuksissa ja seurakuntataloissa otetaan käyttöön Reilun kaupan kahvi ja tee. Leirikeskuksissa käytetään Reilun kaupan hunajaa.

9.10. Kahvipussit ja kynttilänpätkät hyötykäyttöön. Mehutonkat laiturimerkeiksi. Ruokahävikin vähentäminen.

 

10. Toimistotyö


 

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

Tavoite- 

aikataulu

Toteutettu

10.1. Toimistoissa tehdään ympäristöselvitys.

Miina Lapila

 

kyllä

10.2. Energiatehokkuutta on parannettu muuttamalla käyttötapoja.

Ympäristövastaava

syksy 2018

 

10.3. Hankintoja tehtäessä ja valmistajia kilpailutettaessa tuotteiden yhtenä valintakriteerinä ovat ympäristöominaisuudet.

Kaupungin hankintatoimi

 

kyllä


 

Pisteet

Pisteitä

Srk:n pisteet

Auditoijan pisteet

10.4. Käytössä on uusiopaperia ja muita uusiotuotteita.

1-5

1

2

10.5. Paperin kulutuksen vähentäminen on tietoinen tavoite.

1-5

2

2

10.6. Seurakunnan toimistolle on hankittu Green Office -tunnus.

5

0

0

10.7. Muut toimenpiteet

1-10 

5

3

Yhteensä

25

8

7


Perustelut: 

10.4. Kopiokoneiden värikasetit

10.5. YKN, HAJ ja KAJ esityslistat sähköisesti

10.7. Lamppujen käytön vähentäminen lisäämällä luonnonvalon käyttöä, käytettyjä toimistokalusteita Nevaka Oy:ltä. Leasing laitteet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Hautausmaat ja viheralueet


 

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

Tavoite- 

aikataulu

Toteutettu

11.1. Hautausmaiden ja viheralueiden ympäristövaikutuksista tehdään selvitys. 

Miina Lapila

 

kyllä

11.2. Hoito-ohjeissa on otettu huomioon ympäristöasiat.

Jukka Nikunen

syksy 2018

 

11.3. Kesäkukkahoidon vaihtoehtona on tarjolla perennahoito. 

Jukka Nikunen

kesä 2019

 


 

Pisteet

Pisteitä

Srk:n pisteet

Auditoijan pisteet

11.4. Hautausmaiden kulttuurihistorialliset 

arvot on inventoitu.

5

0

3

11.5. Osa hautausmaasta tai puistoalueesta on luonnonmukaisesti hoidettua aluetta.

1-5

4

4

11.6. Istutuksissa suositaan perennoja kesäkukkien sijaan. 

1-5

1

1

11.7. Haitallisista torjunta-aineista on luovuttu.

5

0

0

11.8. Kasteluveden vähentämiseksi on ryhdytty toimiin.

1-5

1

0

11.9. Hautausmaalla käytetään vähäpäästöisiä työkoneita.

1-5

3

3

11.10. Tehty lajistokartoituksia ja kunnostuksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kohteissa.

1-10

0

1

11.11. Muut toimenpiteet

1-10

3

2

Yhteensä

50

12

14


Perustelut: 

11.5. Jokaisella hautausmaalla luonnontilainen metsäalue. Opastetut kierrokset hautausmailla

11.6. Omissa istutuksissa suositaan perennoja.

11.8. Ristikankaan hautausmaalla sadetusjärjestelmä.

11.9. Nelitahtiset koneet ja akkukäyttöiset trimmerit. Katalysaattorit, vähintään EGR-järjestelmä.

11.10. Kangasvuokkojen siirtämiset

11.11. Keväisin haravointitalkoot ja talvisin siivoustalkoot.

 

 

 

 

 

 

12. Leiri- ja kurssikeskukset


 

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

Tavoite- 

aikataulu

Toteutettu

12.1. Leiri- ja kurssikeskusten ja kesäkotien toiminnoista tehdään ympäristöselvitys.

Miina Lapila

 

kyllä

12.2. Ympäristöselvityksen pohjalta laaditaan leirikeskuksen tai kesäkodin ympäristöohjelma. 

Ympäristövastaava/Kirsi Hyvönen

kesä/syksy 2018

 

12.3. Jätevedet käsitellään niin, että niistä ei aiheudu valumia vesistöihin eikä pohjaveteen.

Teijo Kankkunen

syyskuu 2019

 

12.4. Arvokkaat luontokohteet on suojeltu tai luontoarvojen säilyminen on turvattu hoito-ohjeissa.

tällaisia kohteita ei ole

   


 

Pisteet

Pisteitä

Srk:n pisteet

Auditoijan pisteet

12.5. Alueella on hyvin hoidettuja pesäpönttöjä ja luontopolkuja.

1-7

2

1

12.6. Seurakunta on vapaaehtoisesti suojellut arvokkaita rantoja tai muita luontokohteita.

1-5 

0

0

12.7. Leirikeskukselle on laadittu ympäristöohjeet. 

2-3

0

2

12.8. Muut toimenpiteet

1-10

6

1

Yhteensä

25

8

4


Perustelut: 

12.5. Ylämaan kivi- ja luontopolku

12.8. Piiluvan leirikeskuksen rannan raivaus kaislikosta.

 

13. Metsänhoito


 

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

Tavoite- 

aikataulu

Toteutettu

13.1. Seurakunnan metsiä hoidetaan metsälain mukaisesti ja lain luettelemat erityisen tärkeät elinympäristöt on kartoitettu ja säästetty.

Metsänhoitoyhdistys/Urpo Korhonen

 

kyllä

13.2. Luonnonsuojelulakien ja -ohjelmien mukaiset kohteet on kartoitettu ja suojeltu tai suojelu pantu vireille.

Metsänhoitoyhdistys/Urpo Korhonen

 

kyllä

13.3. Seurakunnan metsät on sertifioitu PEFC- tai FSC-järjestelmän mukaan.

Metsänhoitoyhdistys/ Urpo Korhonen

 

kyllä


 

Pisteet

Pisteitä

Srk:n pisteet

Auditoijan pisteet

13.4. Seurakunnassa toteutetaan osallistuvaa metsäsuunnittelua.

2

0

2

13.5. Metsänhoidosta vastaavat ovat saaneet lisäkoulutusta metsänhoidon ympäristöasioista.

1-5

5

0

13.6. Seurakunta on vapaaehtoisesti rauhoittanut alueitaan luonnonmuistomerkiksi tai luonnonsuojelualueeksi. 

2-15

10

10

13.7. Metsissä on tehty METSO-kartoitus ja kohteita on liitetty METSO-ohjelmaan.

1-10

5

5

13.8. Seurakunnan metsiä on ilmoitettu WWF:n Perintömetsiksi.

5

0

0

13.9. Metsiä, soita, ketoja tai vastaavia on ryhdytty ennallistamaan luonnontilaan.

5-10

0

0

13.10. Seurakunta on vapaaehtoisesti siirtänyt metsien kesähakkuut lintujen pesimäajan ulkopuolelle.

5

0

0

13.11. Metsissä on tehty uhanalaisten lajien täydennysinventointeja.

5

0

0

13.12. Otettu käyttöön erirakenteinen metsänhoito.

5

5

5

13.13. Muut toimenpiteet

1-10

3

2

Yhteensä

72

28

24


Perustelut: 

13.4. Luottamushenkilöille tutustumiskäyntejä seurakuntayhtymän metsiin,

13.5. Urpo Korhonen on käynyt luonnonhoitotutkinnon ja saanut koulutusta tärkeiden elinympäristöjen tunnistamiseen.

13.6. Luonnonsuojelualue Venäjänsaaressa Suur-Saimaalla, n. 20 ha.

13.7. Värrätsaaren palsta (n. 50 ha) Suur-Saimaalla on myyty suojelutarkoitukseen Metsähallitukselle 2000-luvulla.

13.12. Vuoden 2018 hakkuusuunnitelmassa hakkuukuvio, jossa tarkoitus käyttää jatkuvan kasvatuksen menetelmää.

13.13. Petolintujen pesäpaikkojen säästäminen, hakkutähteiden keruu.

 

 

 

 

 

 

 

14. Liikenne


 

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

Tavoite- 

aikataulu

Toteutettu

14.1. Seurakunnan liikenne- ja kuljetuskäytäntöjen ympäristövaikutuksista tehdään selvitys.

Miina Lapila

 

kyllä

14.2. Seurakunnan omien ajoneuvojen energiankulutuksen seuranta ja huollot on järjestetty.

Hautaustoimi, kiinteistötoimi

syksy 2018

 

14.3. Autoja ja muita kulkuvälineitä hankittaessa ympäristöominaisuudet ovat yksi valintakriteeri. 

Kaupungin hankintatoimi

 

kyllä

14.4. Ajoneuvoissa ja työkoneissa käytetään puhtaimpia markkinoilla olevia polttoaineita ja öljyjä.

Hautaustoimi, kiinteistötoimi

 

kyllä


 

Pisteet

Pisteitä

Srk:n pisteet

Auditoijan pisteet

14.5. Seurakunnan työntekijöille on annettu taloudellisen ajotavan koulutusta.

1- 5

0

0

14.6. Kimppakyydit ja yhteiskuljetukset toimivat hyvin.

1- 5

4

2

14.7. Seurakunta on edistänyt kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen käyttöä työmatka- ja muussa liikkumisessa.

1-10 

3

3

14.8. Toimintojen logistiikkaa on kehitetty vähemmän liikennettä vaativaksi. 

1-5

2

2

14.9. Auton vaihtaminen vähäpäästöiseen malliin.

1-5

0

0

14.10. Muut toimenpiteet.

1-10

5

3

Yhteensä

40

14

10

 

Perustelut:

14.6. Kimppakyytejä ja yhteiskuljetuksia suositaan aina kun mahdollista.

14.7. Pyörätelineet, suihku- ja vaatteidenvaihtotilat. Työntekijöitä kannustetaan liikkumaan pyörällä.

14.8. Bussikuljetukset

14.10. Lämmitystolpat, Skype-neuvottelumahdollisuus, pienkonebensiinin käyttö