Hyvinvointia ja tukemista työssä

Ihmisen hyvinvointi on edellytys ihmisen kyvylle tehdä työnsä hyvin. Siksi se on erinomaisen tärkeää – työssä onnistumisen edellytys. Hyvinvoinnin ja työssä onnistumisen edistäminen kuuluvat sekä työnantajalle että työntekijöille. Kumpikaan osapuoli ei voi yksin luoda tai olla vastuussa (työ)hyvinvoinnista. 

Yksi työhyvinvoinnin tärkeimmistä tekijöistä on hyvä esimiestoiminta sekä sitä tukeva aktiivinen, luottamuksellinen ja yhteistyökykyinen työyhteisö. Töiden selkeä suunnittelu ja toteutus sekä siihen liittyvä palaute ja arviointi mahdollistavat työhyvinvoinnin ylläpidon ja kehittymisen. Esimiestyöhön ja johtamiseen kuuluu myös hyvä perehdyttäminen.

Perehdyttämisellä tarkoitetaan työntekijän opastamista uusiin tehtäviin sekä uusien asioiden opastamista työntekijöille. Uusien asioiden perehdyttämistä tarvitaan esimerkiksi tilanteissa, joissa työtehtävät muuttuvat taikka otettaessa käyttöön uusia ohjelmia, koneita, tai laitteita. Perehdyttämisessä työntekijää tulee kannustaa aloitteellisuuteen ja omatoimisuuteen.

Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö mahdollistavat osaltaan työssä onnistumisen, sekä työn hyvän tekemisen. Hyvästä henkilöstöjohtamisesta työpaikoilla vastaavat esimiehet. Työtekijän on omalta osaltaan mahdollistettava hyvä henkilöstöjohtaminen. Tämä edellyttää avointa, rehellistä ja asiallista palautetta, sekä aktiivista ja aloitteellista työotetta.

Aina ei jaksa, joskus ihminen väsyy, työ ei suju. Silloin tarvitaan työkyvyn tukemista. Työkyvyn tukeminen on työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyötä. Sen tavoitteena on turvata jokaisen työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja säilyminen mahdollisimman hyvänä. 

Työkyvyn tukeminen on jokapäiväistä toimintaa, arviointia ja seurantaa. Aktiivisen tuen malli konkretisoi tätä tukea. Aktiivisen tuen malli sisältää toimintaohjeet varhaisen tuen, tehostetun tuen ja työhön paluun tuen toteuttamiseksi. Tuki on aloitettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jo pienien merkkien perusteella. On parempi ottaa asiat puheeksi ennakoiden, kuin selvittää esim. pahasti kriisiytynyttä tilannetta.

Kaveria ei jätetä - yhdessä tehden asioilla on tapana järjestyä. Hyvinvointi ei ole itsesäänselvyys, siihen kannattaa panostaa. Oman vastuun ymmärtäminen ja oma panostus omaan työkykyyn on ehkä kaikkein tärkeintä. Hyvä henkinen ja fyysinen hyvinvointi mahdollistaa muutenkin hyvän elämän.

Hyvää elämää kaikille toivoen
henkilöstöpäällikkö Jussi Korpinen