Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

"Suomen talous on taantumassa ja kasvun eväät ovat vähissä. Kansantaloutta on 2020-luvulla rasittanut koronapandemia rajoituksineen ja jo kaksi vuotta kestänyt sota Ukrainassa pakotteineen. Uusin haaste on lokakuussa 2023 alkanut Gazan sota. Korkean inflaation aiheuttama hintojen ja korkojen voimakas nousu on vaikuttanut merkittävästi ja monilla tavoin sekä yksityisten ihmisten että kaikkien yhteiskunnan toimijoiden elämään eikä julkisen talouden tasapainottamistarve ja siitä johtuvat menoleikkaukset tule helpottamaan tilannetta.

Epävakaa maailmantilanne on heikentänyt taloutta ja järkyttänyt turvallisuuden tunnetta maailmanlaajuisesti. Vahvistaakseen omaa turvallisuuttaan Suomi liittyi Natoon huhtikuussa 2023. Seurakuntayhtymän toiminnan painopisteen mukaisesti yhtymässä panostettiin vapaaehtoisten saamiseksi seurakunnan työhön palkkaamalla seurakuntayhtymään vapaaehtoistyön koordinaattori. Jari Berg aloitti tehtävässä vuoden 2023 alussa.

Pääsiäisenä 2023 toteutimme pitkästä aikaan Via Crucis -pääsiäisvaelluksen. Tapahtuman ohjaajana toimi Arto Myllärinen. Päärooleissa oli ammattilaiset näyttelijät, mutta tapahtuman toteutuksessa oli mukana useita satoja vapaaehtoisia erilaisissa tehtävissä. Itse tapahtumaan osallistui tuhansittain kaupunkilaisia. Vuoden 2023 kesäkuussa valmistui Lappeenrannan seurakuntayhtymän kokonaan omistama KOy Lappeenrannan Koulukatu 10. Tämän rakennuksen tuotoilla toivotaan tulevaisuudessa katettavan osa vähenevistä verotuloista.

Syyskaudella Lappeenrannan seurakuntayhtymä koulutti saattohoidon vapaaehtoisia hoivakoteihin. Koulutus oli rovastikunnallinen ja siihen osallistui viisikymmentä vapaaehtoista rovastikunnan alueella. Vuoden lopulla aloitettiin uuden leirikeskusratkaisun suunnittelu. Tällä ratkaisulla pyritään varmistamaan Johdanto 4 Via Crucis – Ristin tie 7.4.2023. Jukka Kosonen rippileirien ja muun leiritoiminnan toteutuminen turvallisesti pitkälle tulevaisuuteen. Kirkkolain muutoksen 1.7.2023 mukaisesti vuonna 2023 yhteisessä kirkkovaltuustossa hyväksyttiin uusi hallintosääntö, joka toivottavasti tulevaisuudessa keventää byrokratiaa.

Kulunut vuosi oli seurakuntavaalien jälkeinen ensimmäinen vuosi. Luottamushenkilöistä yhteisessä kirkkovaltuustossa uusia on 24/50 ja yhteisessä kirkkoneuvostossa 6/13 on luottamustehtävässään uusia. Heille järjestettiin perehdytystä niin tuomiokapitulin kuin kokeneempien luottamushenkilöiden ja seurakunnan viranhaltijoidenkin toimesta. Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Vuoden 2023 verotulot kasvoivat edellisvuodesta 9,9 % (1.212.023 euroa). Samaan aikaan seurakuntien palkkaratkaisu lisäsi kustannuksia 703.572 euroa. Talousarviossa oli varauduttu 2,1 % korotuksiin toteutuneen 5,5 % sijasta. Tämä aiheutti useita talousarvioylityksiä vuoden aikana. Valtuusto hyväksyi ylitykset kokouksessaan 20.3.2024. Verotulojen on ennustettu tipahtavan jo muutama vuosi, joten kertymän seuranta on äärimmäisen tärkeää jatkossakin.

Kuluneen vuoden tilikauden tulos oli 956 850,15 euroa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin kaikki. Lappeenrannan seurakuntayhtymän haasteena on aleneva jäsenkehitys ja hyvin hitaasti kasvavat verotulot. Verotuloennusteen (FCG, 31.8.2023) mukaan verotulot kasvavat noin prosentin vuosivauhtia vuoteen 2030 mennessä. Kun verotulot eivät kata inflaation aiheuttamaa kuluttajahintojen nousua eikä myöskään palkankorotuksia, talouden raamit väistämättä tiukkenevat. Tilanteeseen on välttämätöntä varautua ajoissa. Sopeuttamisessa tärkeinä työkaluina toimivat ennakoiva henkilöstösuunnittelu sekä huolella laadittava kiinteistöstrategia."

Hannu Haikonen
YKN:n pj., kirkkoherra        

Kari Virtanen
talousjohtaja

Tilinpäätös 2023

Lappeenrannan seurakuntayhtymän tilikauden tulos on 956 850,15 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuotot olivat 2 761 383,31 euroa ja ne olivat edellisvuoden tasoa korkeammat johtuen valtiolta ja kunnilta saatujen korvausten ja metsätalouden tuottojen kasvusta. KOy Koulukatu 10:n valmistuminen kesäkuussa lisäsi vuokratuottojen kertymää 260 000 eurolla.

Toimintakulut olivat 14 571 583 euroa ja ne lisääntyivät edellisvuodesta yhteensä 1.886.533 eurolla. Henkilöstökulut kasvoivat yli 700 000 euroa ja vuokrakulut lähes 500 000 euroa. Nämä olivat pääasiassa KOy Lprn Koulukatu 10:n vastikkeita.

Vuosikatetta kertyi 2 018 907,41 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 1 062 057,26 euroa.

Suunnittelut investoinnit eivät täysin toteutuneet. Ristikankaan kiviaidan ja Nuijamaan sankarihautausmaan entisöinneistä toteutui vain suunnittelut. Lepolan kappelin peruskorjaus siirtyi kokonaan seuraavalle tilikaudelle. Marian kirkon urkujen uusiminen jatkuu myös vielä vuonna 2024. Suurin investointi oli KOy Lprn Koulukatu 10:een sijoitettu 1,8 miljoonan euron SVOP-sijoitus.

Tilikauden päättymisen jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto pääsi taloudelliseen sopimukseen Kolme Kiveä ravintolat Oy:n kanssa Koulukatu 10 rakennuttamisesta aiheutuneista kustannuksista. Nämä kulut näkyvät vuoden 2024 tilinpäätöksessä.

Seurakuntayhtymän talouden suunta ei ennusteiden mukaan ole lähivuosina olennaisesti heikkenemässä, mutta talouden sopeuttamista tehdään ennakoiden. Jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina vähän reilun 1,5 % luokkaa. Vuonna 2023 jäsenmäärän lasku oli 2 % ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja alueen muuttotappio.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloutta on jo sopeutettu usein eri tavoin. Vähäisellä käytöllä olleista kiinteistöistä on luovuttu kiinteistöstrategian mukaisesti. Hyvän taloudellisen tilanteen mukaan henkilöstömäärää ei ole viime vuoden aikana tarvinnut vähentää.

Tutustu tasekirjaan 2023. 

Lue vuoden 2023 toimintakertomus. 

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

"Kansantalous on ollut monien haasteiden edessä koko 2020-luvun alun. Ensin koronapandemia rajoituksineen vaikutti maailmanlaajuisesti talouteen ja yhteiskuntien toimintaan vuosina 2020–2021 ja sitten, koronatilanteen alkuvuonna 2022 jo pääosin helpottaessa, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sota Euroopassa järkytti yleistä turvallisuudentunnetta ja toi uutta epävarmuutta talouteen. Hintojen voimakas nousu, energian hinnat ja saatavuus ovat vaikuttaneet monilla tavoin ja merkittävästi sekä yksityisten ihmisten että kaikkien yhteiskunnan toimijoiden elämään.

Toimintavuosi Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakunnissa toteutui suurelta osin suunnitellun mukaisesti. Erilaiset koronarajoitukset vaikuttivat seurakunnan toimintaan enää vain alkuvuonna. Ihmisillä oli tarve tulla kohdatuksi aidoissa kohtaamisissa. Osa seurakuntalaisista on kuitenkin jättänyt tulematta tilaisuuksiin koronan pelosta. Seurakuntien toimintaan on voinut osallistua striimausten kautta Järviradiossa, Facebookissa ja YouTubessa. Kohonneet elinkustannukset ovat lisänneet diakonian tarvetta myös Lappeenrannan seurakuntayhtymässä.

Seurakunnan henkilöstöä kuormitti koko vuoden vielä koronasta johtuvat sairauslomat. Sota Euroopassa huolestutti ihmisiä, mikä on lisännyt keskusteluavun tarvetta ja aiheuttanut huolta myös henkilöstössä itsessään. Seurakuntayhtymän henkilöstön työmotivaatio on kuitenkin hyvä ja töitä tehdään positiivisella asenteella. Henkilöstön määrää ei enää vähennetty ja henkilötyövuosien määrä pysyi lähes ennallaan. Kulunut vuosi oli myös seurakuntavaalivuosi. Lappeenrannassa seurakuntavaalien äänestysvilkkaus oli jälleen maamme heikointa. Ehdokkaita oli vaikea saada; Sammonlahden seurakuntaneuvostoon ei saatu riittävästi ehdokkaita ja Sammonlahdessa jouduttiin pitämään uudet vaalit seurakuntaneuvoston osalta. Muissa Lappeenrannan seurakunnissa äänestysvilkkaus oli 5 % pinnassa, kun se Suomessa keskimäärin oli 12,7 %.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Vuoden alkupuolella verotulot näyttivät parantuvan entisestään, mutta marras- ja joulukuun tilityksissä tapahtunut tipahdus oli niin suuri, että verotulot jäivät edellisvuodesta 277.000 euroa. Verotulojen on ennustettu tipahtavan jo muutama vuosi, joten kertymän seuranta on äärimmäisen tärkeää jatkossakin. Kuluneen vuoden tilikauden tulos oli 317 300 euroa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin kaikki. Merkittäviä talousarvioylityksiä ei ollut. Suurin ylitys tuli Lauritsalan seurakunnalla 17.000 euroa.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän jäsenmäärä tipahti ensimmäistä kertaa alle 50.000 jäsenen. Jäsenkato on ollut aikaisemmin noin 1 % luokkaa. Kuluneena vuotena se oli 2 %. Tulevaisuudessa vähenemisprosentti tulee kasvamaan entisestään jäsenistön vanhenemisen seurauksena. Tulevaisuuteen on syytä varautua ajoissa ja sopeuttaa niin toimintaa kuin talouttakin tulevia vuosia varten. Sopeuttamisessa tärkeinä työkaluina toimivat ennakoiva henkilöstösuunnittelu sekä huolella laadittu kiinteistöstrategia."

Hannu Haikonen
YKN:n pj., kirkkoherra        

Kari Virtanen
talousjohtaja

Tilinpäätös 2022

Lappeenrannan seurakuntayhtymän tilikauden tulos on 317 300,87 euroa ylijäämäinen.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän tulojen jakautuminen 2022, ympyrädiagrammi.Toimintatuotot olivat 2 055 608,21 euroa ja ne olivat edellisvuoden tasoa alhaisemmat johtuen vuoden 2021 suurista kiinteistöjen myyntivoitoista (2022 94,5 t €< 2021 1 181 t €). Toiminta-tuotoista vuokratuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 10 % ja maksutuottoja kertyi 5 % enem-män. Toimintatuottojen jakauma on esitetty oheisess akaaviossa.

Toimintakulut olivat 13 004 698,67 euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta yhteensä 312 252 euroa. Esimerkiksi palveluiden ostoissa vähennystä on 540 465,06 euroa (−16 %). Tavaraostoja oli 10 561,49 (-1 %) euroa vähemmän kuin edellisenä tilikautena. Sen sijaan henkilöstökustan-nukset kasvoivat 187 635,88 euroa (3 %).

Kirkollisverojen tuotto oli 12,21 miljoonaa euroa, mikä on 295 812 euroa (-2 %) vähemmän kuin vuonna 2021. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 77 %. Valtionrahoitusta saatiin 1 438 008 euroa, mikä on 9 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 185 713,36 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 1 151 202,96 euroa. Nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 185 205,42 euroa, mikä on 169 491,94 euroa vähemmän kuin vuonna 2021

Lappeenrannan seurakuntayhtymän tulojen jakautuminen 2021, ympyrädiagrammi.Vuosikatetta kertyi 1 377 896,71 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 1 060 595,84 euroa.

Seurakuntayhtymän rahavarat vähenivät 702 151,37 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Summa sisältää testamentti- ja lahjoitusrahastojen varoja, jotka olivat 703 696,74 euroa.

Suunnittelut investoinnit eivät täysin toteutuneet. Ristikankaan kiviaidan entisöinti, Nuijamaan sankarihautausmaan muistomerkkialueen entisöinti ja Lepolan kappelin peruskorjaus siirtyivät seuraavalle tilikaudelle. Suurin investointi oli KOy Lprn Koulukatu 10n sijoitettu 2 miljoonan euron SVOP-sijoitus.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Lappeenrannan seurakuntayhtymään ja joita ei olisi vuoden 2022 talousarviossa huomioitu.

Tutustu tasekirjaan 2022. Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lue vuoden 2022 toimintakertomus.Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

"Vuoden 2021 toimintaa varjosti vuonna 2020 alkanut koronapandemia. Koronatilanne vaihteli vuoden aikana – samoin koronarajoitukset. Toimintaa suunniteltiin ja kun tuli rajoituksia, niin jouduttiin tekemään uudet suunnitelmat ja toimintaa jouduttiin supistamaan. Tuo jatkuva epävarmuudessa eläminen on rasittanut seurakuntayhtymän työntekijöitä. Kaikille työntekijöille on kuitenkin voitu tarjota töitä, eikä ketään ole lomautettu.

Seurakuntien toiminnassa on noudatettu valtiovallan, THL:n, Kirkkohallituksen, piispojen ja tuomiokapitulin ohjeita paikallisesti soveltaen. Toisena koronavuonna valtakunnalliset ohjeistukset eivät ole olleet niin selkeitä kuin ensimmäisenä koronavuonna 2020, jolloin kiellot olivat valtakunnallisia. Suomen evankelisluterilainen kirkko ja Lappeenrannan seurakunta ovat noudattaneet valtakunnallisia ohjeistuksia

Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloudelliseen tilanteeseen pandemialla ei ollut juurikaan vaikutusta. Verotulot jatkoivat kasvamistaan päinvastaisista ennusteista huolimatta. Taloutta on korjattu hyvään malliin jo aikaisempina vuosina supistamalla henkilökunnan määrää sekä vähentämällä kiinteistöjä. Kertaluonteisena eränä taloutta paransi kuluneena vuotena Koulukatu 10 luovuttaminen apporttina perustetulle kiinteistöosakeyhtiölle. Toisaalta saman kiinteistön purkukustannukset ovat lisäämässä kuluja. Tulos näyttää vuodelta 2021 ylijäämää 1,6 milj. euroa. Jäsenkehitys on jatkuvasti pienenevä. Edelleen jäsenmäärä pienenee noin -1 % tahtia. Hautausten määrä on samalla jatkuvassa kasvussa. Vanheneva jäsenistö poistuu luonnollisen poistuman kautta ja uusia jäseniä ei enää tule kasteen kautta entiseen tapaan."

Hannu Haikonen
kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Tilinpäätös 2021

Lappeenrannan seurakuntayhtymän tilikauden tulos on noin 1.6 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän tulojen jakautuminen 2021, ympyrädiagrammi.Toimintatuotot olivat 2 976 517 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 836 764 euroa. Suurin kasvu oli muihin toimintatuottoihin kirjattu Koulukatu 10:n tontin siirto apporttina perustettavalle Keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle. Tämän osuus oli 1 079 492 €. Metsätalouden tuotoissa sekä saaduissa avustuksissa ja tuissa oli laskua edellisestä vuodesta yhteensä noin 75 000 euroa. Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma on esitetty oheisessa kaaviossa.

Toimintakulut olivat 13 138 645 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 1 225 193 euroa. Palveluihin kirjatut Koulukatu 10:n purkukustannukset olivat suurin ylitys edelliseen vuoteen nähden. Palveluiden kokonaissumma kasvoi yli 1 040 000 € edellisestä vuodesta.
Tästä tontin purkukustannukset olivat 929 000 euroa.

Kirkollisverojen tuotto oli 12,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 600 000 euroa (+5 %) enemmän kuin vuonna 2020. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 72 %. Valtionrahoitusta saatiin 1 419 528 euroa, mikä on 8 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 197 922 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 1 137 572 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 354 697 euroa, mikä on 110 150 euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän tulojen jakautuminen 2021, ympyrädiagrammi.Vuosikatetta kertyi 2 755 132 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 1141 243 euroa. Seurakunnan rahavarat vähenivät 99 667,19 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 12,4 miljoonaa euroa.

Suunnittelut investoinnit toteutuivat metsänostoa lukuun ottamatta. Koulukatu 10 purkamiskustannukset siirtyivät käyttötalouteen investoinneista. Kaikkiin seurakuntiin hankittiin striimausvälineet jumalanpalvelusten saamiseksi verkkoon. Osa näistä hankinnoista oli investointeja.

Tilikauden päättymisen jälkeen Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Lappeenrantaan on tullut sotapakolaisia alueelta. Näiden pakolaisten avustamiseen ei osattu varautua vuoden 2022 talousarviossa. Kriisi aiheuttanee myös seurakuntayhtymän sijoituksiin alaskirjauksia. Näitä seurataan ja mahdollisista muutoksista informoidaan hallintoa vuoden 2022 aikana.

Tutustu tasekirjaan 2021. 

Lue vuoden 2021 toimintakertomus. 

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

”Lappeenrannan seurakunnat toteuttavat Jeesuksen antamaa tehtävää oman alueensa ihmisten keskellä, heidän kanssaan ja heitä tukien.”

Toiminnan pohjana Lappeenrannan seurakuntayhtymän strategian USKO JA HYVÄN TEKEMINEN 2020 mukaisena painopisteenä on ollut ”Diakoninen vastuu yhteisenä haasteena 2019–2020.” 

Yhtymän strategian painopiste oli osuva vuodelle 2020. Koronapandemian aikana on toimittu lähimmäiset huomioiden – diakoninen vastuu on ollut yhteisenä haasteena kaikilla työaloilla. Diakoniatyölle nimettiin yhtymälle koordinaattoriksi Ari Tuomikoski. Yhtymän eri työalat ovat olleet kiitettävästi mukana keväästä kesän loppuun toimineessa palvelupisteessä ja sen puhelintyössä sekä ruokajakelun toteuttamisessa. Avasimme myös chat-toiminnon yhtymän internet-sivuille. Hävikkiruokarinki ajaa edelleen kolmesti viikossa yhtymän pakettiautolla lahjoitusruokaa kaupoista Tikankulmaan.

Seurakuntayhtymään perustettiin ennen koronavuotta moniammatillinen Vanhustyö näkyväksi -työryhmä. Koronasulkujen aikaan työryhmä valmisti sielunhoivakassin, joita jaettiin eri palvelutaloihin seurakuntayhtymän alueella. Kassin avulla henkilökunta ja omaiset voivat palvelutalojen asukkaiden kanssa pitää esimerkiksi hartaushetkiä, kun seurakuntien työntekijät eivät ole päässeet pitämään hartauksia. Vanhustyön työryhmä on organisoinut ja jakanut seurakuntien toteuttamia hartauksia palvelutaloihin. 

Seurakuntien monet toiminnot ovat siirtyneet pidettäväksi verkossa. Seurakuntien työntekijät ovat ottaneet lyhyemmän tai pidemmän digiloikan. Tämä on vaatinut uuden opettelua monessa suhteessa. Myös erilaiset oppimis- ja kokousalustat ovat vaatineet haltuunottoa ja tulleet tutuiksi. Poikkeuslain aikana myös hallinnolliset kokoukset toteutettiin virtuaalisesti. Diakoninen vastuu on ollut haasteena, koska kaikilla ei ole ollut mahdollisuutta päästä käyttämään sosiaalista mediaa. 

Seurakunnan jäsenmäärän laskusta huolimatta seurakuntatyön talous oli hyvällä tolalla. Siihen vaikutti Kaislarannan tonttikaupat, ja seurakunnissa säästettiin, koska koronan vuoksi toimintamenot vähenivät. 

Seurakuntayhtymän työntekijät ovat työskennelleet suuren paineen alla, mutta tilanteeseen nähden olemme selviytyneet haasteellisesta vuodesta suhteellisen hyvin.   

Mennyt vuosi on jäänyt taakse ja tulevaisuuteen haluamme katsoa luottavaisesti.

Hannu Haikonen

kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

 

Tilinpäätös 2020

Jo toinen ylijäämäinen vuosi seurakuntayhtymän taloudessa

Vuoden 2020 talousarvioon ei tehty leikkauksia edellisvuoden hyvän tuloksen (1,9 milj. ylijäämää) vuoksi. Talousarvio vuodelle 2020 tehtiin ns. 0-budjettina, jossa leikkauksia ei tehty, mutta käytännössä palkkojen korotukset pienensivät talousarviomäärärahoja. Pari kuukautta talousarvion hyväksymisen jälkeen koko vuoden suunnitelmat menivät uusiksi, kun koronaviruksen aiheuttamat toiminnan leikkaukset tulivat voimaan.

 

Normaalitoimintojen alasajo ja toiminnan muuttuminen enemmän avustuspainotteiseksi säästi kuluja huolimatta avustuksiin käytettävän rahan lisäämisestä. Kustannuspaikoista ainoastaan viestintä ylitti talousraaminsa, mikä oli tiedossa jo ennen tilinpäätöstä. Viestinnän ylitykseen vaikuttivat monet koronaepidemian aiheuttamat muutokset toimintaan, siirtäen toimintaa enenevässä määrin viestintäkanaviin, joita hankittiin lisää käyttöön. Henkilöstöä myös koulutettiin. Toimintojen muuttumisesta myös ilmoiteltiin tavallista enemmän eri kanavissa ja viestintävälineissä sekä julkaistiin ylimääräinen lehti. Koronaepidemian aikaansaannosta oli myös se, että aiemmin seurakuntien kesken jaetut markkinointi- ym. kulut keskitettiin viestinnän koordinoitavaksi, joka omalta osaltaan vaikutti budjetin ylitykseen. Kaikkiaan ylitystä tuli 29.410,25 euroa.

Seurakuntayhtymä nosti valmiuttaan vastata diakoniseen tarpeeseen mm. ruoka-apua lisäämällä. Avulle oli kovasti kysyntää koko vuoden ajan. Valtio myönsi Lappeenrannan seurakuntayhtymälle reilun 58.000 euron lisämäärärahan diakoniseen avustustoimintaan, mutta seurakuntayhtymä käytti apuun myös omia varojaan yhteisen kirkkoneuvoston antamalla mandaatilla.

Lisäksi kirkkohallitus myönsi seurakunnille verotulojen täydennysavustusta koronan takia. Lappeenrannan seurakuntayhtymälle tämä kertaluonteinen tulo oli 41.173 euroa.

Kuluneena vuotena toimintatuotot tipahtivat edellisvuodesta noin 800.000 euroa. Vähennys johtuu siitä, ettei esim. leirimaksuja tullut lainkaan kaikkien leirien peruunnuttua. Tämän vaikutus tuloihin oli –227.000 euroa. Tämän lisäksi kiinteistöjen myynnistä saadut kertaluonteiset tulot tipahtivat –548.000 euroa. 

Tilikauden tulokseksi muodostui loppujen lopuksi +1.236.217,47 euroa.

Tutustu tasekirjaan 2020 >Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tasekirja 2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Vuoden 2019 aikana Lappeenrannan seurakuntayhtymän tulos koheni huomattavasti. Kahden edellisen vuoden aikana oli menoista leikattu 1,6 milj. euroa.  Vuodelle 2019 nostettiin myös veroäyriä 0,1 %, josta syntyi lisätuloja 833.000,00 euroa.

Kiinteistöjen myynnistä taseeseen kirjattiin tuloa 988.000,00 euroa. Suurin osa näistä tuloista syntyi Kaislarannan tonttimyynneistä. 

Sijoitustoiminta onnistui edellisvuotta paremmin. Sijoitustoiminnan tuotot olivat 448.000,00 e.

Kulurakenne pysyi hyvin uomissaan. Toimintakate (toiminnan tulojen ja kulujen erotus) saatiin edelleen 
parannettua ja se oli edellisvuoteen verrattuna noin 990.500 euroa parempi. Toimintakate oli -
9.373.395,29 euroa.  Verotulot (mukana valtion tuki) olivat 13.302.797.68 euroa, joka oli 804.965,98 
euroa edellisvuotta enemmän.  

Toimintatuotot, ilman sisäisiä eriä, ovat 942.338,78 euroa enemmän kuin edellisenä vuotena. 
Toimintakulut, ilman sisäisiä eriä, ovat 76.369,00 euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. 

Toimintakate, eli toiminnasta aiheutuneiden toimintatuottojen ja –kulujen erotus on parantunut 
edellisvuodesta 990.570,94 euroa. 

Henkilöstömenot ovat suurin kustannuserä. Kaikista toimintakuluista -12.296.756,42 euroa 
palkkojen osuus sivukuluineen oli 7.276.355,19 euroa, mikä on 59,2 % kaikista toimintakuluista. 

Tilikauden tulokseksi muodostui +1.953.793,50 euroa. 

Tasekirja 2017Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Taloudellisesti Lappeenrannan seurakuntayhtymän tilanne heikkeni kuluneena vuonna. Tilikauden 2017 tulos on -772.009,08 euroa ja rahoituslaskelman kokonaisnettorahavirta jäi alijäämäiseksi -977.798,88 euroa.

Toteutuneet toimintakulut vuodelta 2017 olivat 13,2 miljoonaa euroa, toimintatuotot 1,9 miljoonaa euroa.

Rahoitustuoto ja -kulut olivat 130.000,00 euroa, investointien bruttomenot olivat 771.000,00 euroa ja poistot 1,0 miljoonaa euroa.

Kirkollisveroja kertyi vuonna 2017 11,3 miljoonaa euroa ja valtionapua 1,4 miljoonaa euroa.