Tietosuoja Lappeenrannan seurakuntayhtymässä

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on pitkät perinteet henkilötietojen käsittelyssä. Olemme aktiivinen osa yhteiskuntaa ja julkisoikeudellisena toimijana kaiken toimintamme on oltava läpinäkyvää sekä arvojemme mukaista. Tietosuoja-asioissa vastuullisuus ja luottamuksellisuus ovat meille tärkeitä ja olemme sitoutuneet suojaamaan jäsentemme, henkilöstömme sekä asiakkaidemme yksityisyyttä.

Tälle sivulle on koottu tietoa Lappeenrannan seurakuntayhtymän henkilötietojen käsittelystä. 

Tietojen kerääminen ja käyttäminen

Seurakuntien toiminta ja jäsenyys edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Näitä ovat mm.

  • tunnistamistiedot, kuten nimi ja henkilötunnus henkilön yksilöimiseksi

  • yhteystiedot, kuten osoite, seurakunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

  • seurakunnan jäsenyyteen ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten ilmoittautumiset tapahtumiin, tilaisuuksiin ja toimintaan sekä niihin liittyvät tiedot

  • lisäksi voimme kerätä asiointiin, tilauksiin, sopimuksiin ja toimintaan liittyviä tietoja toimintaamme varten.

Tiedot saadaan pääasiallisesti henkilöltä itseltään. Tämän lisäksi saamme jäsentietojärjestelmän päivittämiseen tietoja väestötietojärjestelmästä.

Käytämme henkilötietoja Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakuntien toiminnassa sekä jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamisessa. Lisäksi käytämme henkilötietoja palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Oikeusperusteena on useimmiten seurakunnan jäsenyys, palvelussuhde, sopimus tai muu merkityksellinen asiakassuhde. Lisäksi voimme käsitellä tietoja henkilön suostumuksella.

Tietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä hyvää hallintotapaa ja tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietoja voivat käsitellä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä tai käsittelemiseltä sekä teknisin että hallinnollisin toimenpitein.

Säilytämme henkilötietoja tarvittavan ajan, jota määrittää niiden käyttötarkoitus. Joidenkin tietojen säilyttäminen on määritelty lainsäädännössä (esim. kirkkolaki, väestötietolaki ja kirjanpitolaki) rekisterinpitäjälle asetettujen velvollisuuksien ja vastuiden toteuttamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Tietopyyntö

Voit tehdä tietopyynnön itseäsi koskevista henkilötiedoista erillisellä lomakkeella.

Toimita tietopyyntö henkilökohtaisesti siihen seurakuntaan, jonka toimintaan olet osallistunut. Mikäli tietopyyntö koskee seurakuntayhtymän yhteisiä palveluita (esim. diakonian erityispalvelut, perheneuvonta, sairaalasielunhoito) toimita pyyntö henkilökohtaisesti kyseiseen palveluyksikköön. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

Toimitamme tiedot aina kirjallisesti.

Jäsenrekisteriä koskevat tietopyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti joko Lappeenrannan seurakuntien palvelupisteeseen, os. Koulukatu 12 A, 53100 Lappeenranta tai Kouvolan aluekeskusrekisteriin, os. Savonkatu 40, 45100  Kouvola.  Jäsenrekisterin tietosuojaseloste.

Yhteystiedot

Lappeenrannan seurakuntayhtymän tietosuojavastaava:

Jyrki Lahti, jyrki.lahti@evl.fi, puh. 040 827 7783

 

Kansallinen valvontaviranomainen:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä